Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

Totes les construccions han de ser objecte de la seva corresponent llicencia d’obres (en el cas de nova construcció) o de l’expedient de legalització (de les obres realitzades sense llicencia).

Decret Legislatiu 1/2005, – Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU)- “El sòl urbà pot ésser edificat, d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic, i mitjançant l’atorgament de la llicència d’edificació corresponent […]”. Executar una obra sense llicència urbanística o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta es considera una infracció urbanística greu o molt greu.

L’article 208.1 estableix que “Els actes tipificats com a infraccions greus o molt greus pels articles 205 i 206 que siguin legalitzables constitueixen infracció urbanística lleu si, abans que recaigui la resolució sancionadora en el procediment corresponent, els presumptes infractors n’han instat en la forma deguda, davant l’administració competent, la legalització, i aquesta s’ha aprovat o autoritzat”;

La Llei permet que la construcció sense llicencia pugui procedir a la seva legalització… si es possible.

Legalment la construcció que es pretén legalitzar haurà de complir les normes urbanístiques vigents, i les normes constructives d’aplicació a les obres d’obra nova, no obstant hi ha ajuntaments que no son tan restrictius en la aplicació d’aquest principi.

Davant d’aquest criteris, caldrà fer l’estudi de les obres necessàries per l’adequació de la construcció a la normativa i per garantir la solidesa de l’estructura, tramitant el corresponent llicencia d’obres de reforma o rehabilitació.

Un altre punt a tenir en compte: La antiguitat (demostrable) de la construcció, ja que si té mes de 6 anys no podrà ser objecte d’enderroc si no està situada en zones protegides.

Donada la complexitat del tema caldrà fer un estudi individualitzat, posis en contacte amb nosaltres per poder estudiar el seu cas.

Referència: