Emplaçament: Data:
Superfície construïda: m2 Superfície útil: m2
Descripció:

Es imprescindible conèixer les possibilitats constructives o de planejament del terreny, així com la seva viabilitat econòmica abans de prendre la decisió de començar qualsevol activitat immobiliària

Definim l’aprofitament urbanístic com les possibilitats que té un terreny de ser edificat, o el que és el mateix la seva edificabilitat, es a dir els metres quadrats construïbles per metre quadrat de sòl.

Son, entre altres, fonamental conèixer i aplicar els següents paràmetres:

·         Classificació del sol

·         Cessions de terreny

·         Cessions de l’aprofitament mitjà

·         Coeficients d’edificabilitat

·         Coeficient de volum edificable

·         Coeficient de edificabilitat complementaria

·         Densitat màxima d’habitatges

·         Possibilitat de llicencia per urbanització o construcció

·         Valoracions de costos i rendibilitat de la promoció.

L’aprofitament urbanístic dels terrenys va deslligat de la propietat de la finca, atès que és sempre el planejament qui atribueix dit aprofitament a uns determinats terrenys. Dit d’altra forma no per ser propietari d’una finca es té dret a que la mateixa es pugui edificar.

A més a més de què, com hem dit, el planejament atorgui un aprofitament a una finca, habitualment s’hauran d’acomplir determinades obligacions per consolidar dir dret (cessió de sòl, repartiment de beneficis i càrregues, urbanització, etc).

La legislació urbanística catalana regula l’aprofitament urbanístic en l’article 37 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost

El nostre estudi s’ocuparà de realitzar les visites necessàries a les Administracions implicades per conèixer les possibilitats dels terrenys objecte d’estudi, posis en contacte amb nosaltres i li prepararem un pressupost de l’estudi d’acord amb les característiques del solar.

Referència: EaU